RSS

PËR REGJISTRIMIN DHE OFRIMIN E SHËRBIMEVE PËR TË PAPUNËT

28 Jan

PËR REGJISTRIMIN DHE EVIDENCËN E TË PAPUNËSUARVE DHE PUNËKËRKUESVE

Regjistrimi dhe evidenca e të papunësuarve dhe punëkërkueseve, bëhet në Zyrat e Punësimit të menaxhuara nga Ministria , JO ne shtepit e juaja.
Të papunësuarit dhe punëkërkuesit duhet të lajmërohen për regjistrim dhe evidencë në Zyrat e Punësimit sipas vendbanimit të tyre.
Për regjistrim dhe evidentim në Zyrat e Punësimit, të papunësuarit dhe punëkërkuesit duhet të lajmërohen personalisht
I papunësuari obligohet të paraqitet në Zyrat e Punësimit, rregullisht çdo tre (3 ) muaj dhe në çdo thirrje të Zyrave të Punësimit,
I papunësuari dhe punëkërkuesi fshihet nga evidenca e të papunëve në Zyrat të Punësimit, nëse: nuk paraqitet në Zyrën e Punësimit, së paku dy herë në vit.
LEXO:https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=1274311052481_883935508314784_6810899078596905212_n

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 28, 2017 in News

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: